Bekendtgørelse  

Lovgrundlaget for skorstensfejning

Skorstensfejernes basisopgaver er det lovpligtige arbejde. Kommunen skal sørge for at lovpligtigt skorstensfejerarbejde tilbydes kommunens borgere. Hjelmen til dette findes i Bygge- og boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27.april 1993 Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder.

• Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at lovpligtig skorstensfejerarbejde tilbydes kommunens borgere.
• Lovpligtigt skorstensfejerarbejde skal udføres af faglærte personer, der har bestået fagets svendeprøve eller mesterskole eller anden tilsvarende uddannelse.
• Skorstene tilsluttet mindre oliefyrede anlæg (typisk villaer) skal fejes mindst 1 gang årligt.
• Skorstene tilsluttet pejse, brændeovne, petroleumsovne skal fejes mindst 1 gang om året.
• Skorstene tilsluttet større oliefyrede anlæg (typisk industri og beboelsesejendomme) skal fejes mindst 2 gange om året.
• Røgrør og røgkanaler fra ildsteder skal renses sammen med skorstenen og lige så ofte.
• Fritstående skorstene med en lysningsåbning på indtil 75 cm. skal renses efter de bestemmelser der er gældende for den pågældende anlægstype.
• Skorstensfejeren skal fjerne den sod der ved fejningen samler sig i ildstedet, eller andre steder.

Findes der i en skorsten glanssod, der ikke kan fjernes uden brug af mekanisk værktøj, skal skorstensfejeren sørge for, at skorstenen udfræses, inden laget af glanssod medfører brandrisiko. Udfræsninger foretages på ejerens regning.

• Skorstene, der er belagt med glanssod, som ikke kan udfræses, må ikke benyttes.
• Skorstensfejeren kan efter forhandling med ejeren fastsætte hyppigere fejningsterminer.
• Skorstene, røgrør og ildsteder der er behæftet med mangler eller ulovligt opført iht. regelerne i bygningsreglementet skal indberettes til Bygningsinspektoratet.
• Skorstensfejeren har fri adgang til de steder, hvor det er nødvendigt for at udføre lovpligtigt skorstensfejerarbejde.
• Gebyr for lovpligtigt skorstensfejerarbejde opkræves sammen med ejendomsskatterne, og fastsættes af Københavns Kommune Bygge og teknik.

Skorstensfejerordningen i København, en selvejende institution

Den selvejende institutions navn er Skorstensfejervæsenet i København. Skorstensfejervæsenet er stiftet af Københavns Kommune.

• Skorstensfejervæsenets hjemsted er Københavns Kommune.
• Skorstensfejervæsenets formål er at varetage den lovpligtige skorstensfejning for skorstensejerne i Københavns Kommune.
• Skorstensfejervæsenet ledes af en bestyrelse på tre medlemmer.
• Alle væsentlige beslutninger skal forelægges og træffes af bestyrelsen.

Den daglige ledelse af Skorstensfejervæsenet varetagesaf tre skorstensfejermestre i forening. Hver skorstensfejermester varetager dog den daglige ledelse af sit distrikt.

De enkelte skorstensfejermestre er som daglige ledere ansvarlige for at føre tilsyn og kontrol med arbejdets udførelse, ligesom skorstensfejermestrene har det arbejdsmiljømæssige ansvar.

Grundlæggende drives Skorstensfejervæsenet efter et ”hvile-i-sig-selv”-princip. Et eventuelt overskud henlægges således til Skorstensfejervæsenets formue, idet det til stadighed tilstræbes, at indtægter og udgifter i Skorstensfejervæsenet modsvarer hinanden.

Rammerne for skorstensfejningsopgaven i Københavns Kommune

For Kommunen er det centralt, at Kommunen i alle sammenhænge er en sikker by for borgerne. I relation til det lovpligtige skorstensfejerarbejde lægger Kommunen vægt på, at skorstensfejeropgaven løses med den fornødne kvalitet.

• Skorstensfejervæsenet forpligter sig til, at varetage de lovpligtige skorstensfejningsopgaver, som Kommunen skal sørge for bliver tilbudt Kommunens borgere.
• Skorstensfejervæsenet varetager desuden bestillingsarbejder i naturlig tilknytning til ovenstående opgaver samt ventilationsarbejder.

Varetagelsen af skorstensfejningsarbejdet skal opfylde kravene i den til enhver tid gældende skorstensbekendtgørelse, p.t. bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder med senere ændringer.
Ved umiddelbar fare for brand, forgiftning eller eksplosion påhviler det Skorstensfejervæsenet at give ejer eller bruger skriftlig meddelelse om, at det pågældende ildsted ikke bør benyttes, før manglen er afhjulpet. Desuden skal der straks gives meddelelse herom til Center for Byggeri, jf. skorstensbekendtgørelsens § 10, med henblik på udstedelse af påbud eller forbud med hjemmel i byggeloven. Skorstensfejervæsenet aftaler med Center for Byggeri, hvorledes denne orientering skal foregå. Det påhviler herefter Center for Byggeri at underrette Skorstensfejervæsenet, såfremt et sådant påbud/forbud gives.

Er der tale om mangler, der ikke indebærer umiddelbar fare for brand, forgiftning eller eksplosion, skal Skorstensfejervæsenet skriftligt gøre ejeren eller brugeren opmærksom på manglerne med angivelse af en frist for afhjælpning. Vurderer Skorstensfejervæsenet, at der er tale om mindre mangler, kan Skorstensfejervæsenet påtale manglen mundtligt.
Såfremt der er givet en frist for afhjælpning, og Skorstensfejervæsenet herefter konstaterer, at manglerne ikke er afhjulpet, skal Skorstensfejervæsenet indberette forholdet til Center for Byggeri.

Konstaterer Skorstensfejervæsenet, at skorstene/ildsteder giver anledning til væsentlige røg- eller lugtgener, kan Skorstensfejervæsenet indberette forholdet til Center for Miljø, som kan pålægge de pågældende ildstedsejere eller -brugere at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til afhjælpning af røg- eller lugtgenerne. Hvis et meddelt påbud ikke efterkommes, kan Center for Miljø nedlægge forbud mod benyttelsen af vedkommende fyringsanlæg.
Ved skorstensbrand skal Skorstensfejervæsenet efter anmodning fra ejer, bruger eller myndighed snarest give møde og foretage rensning af skorstenen og afgøre, hvorvidt der skal nedlægges forbud mod fortsat brug af skorstenen, jf. skorstensbekendtgørelsens § 11.

Det påhviler tilsvarende Skorstensfejervæsenet at meddele politiet alle oplysninger til brug for en eventuel efterforskning af sagen.
I tillæg til ovenstående skal Skorstensfejervæsenet til stadighed sørge for at gøre sig bekendt med og efterleve de retningslinjer, der vedrører de opgaver, Skorstensfejervæsenet løser.

Skorstensfejervæsenet har pligt til at føre kartotek over hvilke ejendomme i Københavns Kommune, der har indrettet ildsteder omfattet af denne driftsoverenskomst. I praksis løses denne opgave af de enkelte skorstensfejermestre. Imidlertid skal det præciseres, at ejendomskartoteket tilhører Skorstensfejervæsenet. Følgelig skal den pågældende skorstensfejermesters andel af det samlede ejendomskartotek overlades til Skorstensfejervæsenet, når skorstensfejermesteren fratræder.

Ejendomskartoteket skal indeholde oplysning om ejendommens adresse, BBR-nummer, oliefyrs fyringseffekt, brændselsart samt ildsteders, rørledningers og skorstenes antal samt længde og etage. Videre skal ejendomskartoteket indeholde oplysning om det påkrævede antal fejninger, datoerne for de udførte fejninger, opgørelse over ejendommens årlige skorstensfejningsudgift samt forbud og påbud i medfør af det brandpræventive tilsyn.

Formen for ejendomskartoteket aftales mellem Kommunen og Skorstensfejervæsenet. Kommunen er bekendt med, at ejendomskartoteket p.t. er ført i forskellig form i de forskellige distrikter, men Kommunen forudsætter, at ejendomskartoteket snarest kommer til at foreligge som et samlet kartotek.

Ejendomskartoteket skal være tilgængeligt for Københavns Brandvæsen.

Skorstensfejervæsenet skal drage omsorg for, at ejer eller bruger skriftligt varsles om skorstensfejningen, før den foretages. I de tilfælde, hvor det findes relevant, afleverer Skorstensfejervæsenet efter fejningen en besøgsrapport, hvoraf det fremgår, hvilke arbejder der er udført.
Skorstensfejervæsenet skal sikre, at skorstensfejningen udføres på en sådan måde, at forurening i videst muligt omfang undgås. Sod, der ved rensningen samler sig i bunden af ildstedet, skal fjernes af Skorstensfejervæsenet og bortskaffes i overensstemmelse med Kommunens bestemmelser herfor.

Det påhviler Skorstensfejervæsenet at være Kommunen behjælpelig ved behandling af miljøsager vedrørende skorstene og ildsteder.

Skorstensfejervæsenet skal være omfattet af Skorstensfejerlaugets kvalitetssikringsordning.